ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น2
(HTM2202)

 This course requires an enrolment key

ต้องเรียนรายวิชา HTM2201ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น 1 ศึกษาและฝึกฝนการใช้ศัพท์ไวยากรณ์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมในระดับสูงขึ้น โดยเน้นทักษะ การฟัง การพูดและการเขียน ตลอดจนรู้จักเครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานโรงแรม

This course requires an enrolment key